ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Zodpovedné pracoviská

Zodpovedné pracoviská ČMS Odpady

Vývoj a prevádzka informačného systému RISO sú zabezpečované nasledujúcimi pracoviskami:

  • Odborným garantom informačného systému RISO je Odbor odpadov Ministerstva životného prostredia. Toto pracovisko je zodpovedné za úpravy legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
  • Prevádzkovateľom a správcom informačného systému RISO je Odbor informatiky a monitoringu odpadového hospodárstva Centra odpadového hospodárstva a Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Bratislave. Toto pracovisko je zodpovedné za premietnutie platnej legislatívy do informačného systému RISO tak, aby bolo možné zbierať a spracovávať údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi v štruktúre a rozsahu potrebných pre plnenie národných a medzinárodných výkazníckych povinností. Rovnako sa podieľa na príprave legislatívy predovšetkým v oblasti evidencie a výkazníctva.
  • Programovacie práce na informačnom systéme RISO sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Programovacie práce sú realizované podľa požiadaviek správcu informačného systému.
  • Centrum environmentálnej informatiky Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici zabezpečuje technickú stránku prevádzky informačného systému RISO vrátane prevádzky sieťových prepojení, prevádzky databázového a aplikačného servera a tiež prevádzkových záloh a údržby.
  • Zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi zabezpečuje Štatistický úrad SR.