ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Zbierané údaje

Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi sú v informačnom systéme RISO evidované v nasledujúcej štruktúre:

 • Identifikácia pôvodcu odpadu:
  • IČO organizácie pôvodcu odpadu
  • Názov organizácie pôvodcu odpadu
  • Sídlo organizácie pôvodcu odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek – ZÚJ)
  • Identifikácia organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu
  • Kontaktné údaje organizácie pôvodcu odpadu
  • Číslo organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu
  • Názov organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu
  • Sídlo organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek – ZÚJ)
  • Kontaktné údaje organizačnej jednotky (prevádzkarne) pôvodcu odpadu
 • Identifikácia odpadu:
  • Druh odpadu (podľa katalógu odpadov)
  • Kategória odpadu (podľa katalógu odpadov)
  • Y – kód nebezpečného odpadu (podľa číselníka)
 • Množstvo odpadu v tonách
 • Spôsob nakladania s odpadom (podľa číselníkov „R“ a „D“ kódov definovaných platnou legislatívou)
 • Identifikácia odberateľa odpadu:
  • Názov organizácie odberateľa odpadu
  • Sídlo organizácie odberateľa odpadu (podľa číselníka základných územných jednotiek – ZÚJ)
  • Kontaktné údaje odberateľa odpadu