ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady

Čiastkový monitorovací systém Odpady

Čiastkový monitorovací systém Odpady

Čiastkový monitorovací systém ODPADY bol zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 442/1992 ako jeden zo systémov zameraných na monitorovanie stavu životného prostredia.

Čiastkový monitorovací systém ODPADY je zameraný na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi. Centrum odpadového hospodárstva a Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia vznik a nakladanie s odpadmi sleduje prostredníctvom Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), ktorý je v prevádzke na pracoviskách obvodných a krajských úradov životného prostredia.

Zber údajov je založený na spracovaní hlásení subjektov činných v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi podľa zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ; ďalej len „zákon o odpadoch“).

Základným vykonávacím predpisom pre vedenie evidencie vzniku a nakladania s odpadmi a pre výkon plnenia ohlasovacích povinností je vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „evidenčná vyhláška“). Rozdelenie odpadov na jednotlivé druhy odpadov určuje vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorý je plne kompatibilný s európskym katalógom odpadov.

Informačný systém RISO je základným systémom zameraným na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi v SR. Je to systém, ktorým sú od roku 1995 na území SR celoplošne zbierané údaje z hlásení podávaných povinnými subjektmi v zmysle zákona o odpadoch prostredníctvom orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve (obvodných a krajských úradov životného prostredia). S ohľadom na celoplošné nasadenie tohto informačného systému na pracoviskách všetkých obvodných a krajských úradoch životného prostredia je systém riešený ako internetový.

Informačný systém (jeho číselníky a štruktúra) sa priebežne upravuje v zmysle úprav platnej legislatívy.

Možnosť autorizovaného prístupu k údajom v RISO majú pracovníci obvodných a krajských úradov životného prostredia, SIŽP, MŽP SR a SAŽP – COH.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním je uvedené v prílohe č. 4 evidenčnej vyhlášky. Pôvodcovia a držitelia odpadov (povinné subjekty) vedú evidenciu a ohlasujú údaje z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vedú evidenciu a podávajú hlásenia podľa § 21 ods. 1 písm. f) a písm. g) zákona o odpadoch. Tieto hlásenia podávajú raz ročne podľa § 10 ods. 2 evidenčnej vyhlášky za jednotlivé prevádzkarne územne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia údaje z hlásení vkladá do IS RISO.

Limitom pre podávanie hlásenia je nakladanie s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (podľa § 10 ods. 1 evidenčnej vyhlášky). Limity neplatia pre druhy odpadov uvedené v prílohe 5 k evidenčnej vyhláške. Hlásenie podáva povinný subjekt za každú svoju prevádzkareň osobitne.

Povinné subjekty v hlásení uvádzajú sumárne údaje za každý druh odpadu, spôsob nakladania s ním a odberateľa predmetného druhu odpadu. Spôsoby nakladania sú legislatívne stanovené v súlade s predpismi EÚ číselníkmi „R“ kódov (príloha č. 2 zákona o odpadoch) a „D“ kódov (príloha č. 3 zákona o odpadoch). Navyše sú doplnené o dva spôsoby nakladania „Z“ (Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi na mieste vzniku) a „DO“ (Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti).

Pri nebezpečných odpadoch sa uvádza aj Y – kód podľa tabuliek 1A (pre skupiny odpadov) a 1B (obsah škodlivín) prílohy č. 3 Katalógu odpadov.

Údaje o vzniku a nakladaní s komunálnymi odpadmi (odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov)sú od roku 2005 v zmysle medzirezortnej dohody Ministerstva životného prostredia SR a Štatistického úradu SR bezodplatne preberané zo zisťovaní Štatistického úradu SR, ktorému zasa rezort životného prostredia rovnako bezodplatne poskytuje údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi inými ako komunálnymi (odpady skupiny 01 až 19 podľa Katalógu odpadov).