ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie - anotácia

Verejne prístupné informácie

Poskytovanie údajov verejnosti

Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi sú publikované v každoročných správach o stave životného prostredia vydávaných Ministerstvom životného prostredia SR (podľa §33b zákona 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), a tiež v publikáciách Štatistického úradu SR (Odpady v SR).

Verejne prístupné sú tiež agregované údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi na internetovej adrese http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php.

Údaje za jednotlivé roky je možné filtrovať podľa druhu odpadu (katalógové číslo), kategórie odpadov (ostatný, nebezpečný) a tiež podľa skupín (prvé dva znaky druhu odpadov) alebo podskupín (prvé štyri znaky druhu odpadov). Rovnako je možné zvoliť územie (SR, kraj a okres).

Pre špecifickejšie výbery je potrebné kontaktovať pracovisko Odboru informatiky a monitoringu odpadového hospodárstva na adrese:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum odpadového hospodárstva
a Bazilejského dohovoru
Hanulova 5/D
844 40  Bratislava

Telefón: +421-2-602016
E-mail: coh@sazp.sk