ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie » Nakladanie s odpadom v Slovenskej republike

Nakladanie s odpadom v Slovenskej republike v roku 2017

Späť na výber

Kód nakladania Spôsob nakladania Množstvo odpadu v tonách
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 3830700,90
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) 75405,07
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 208791,35
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd) 101575,09
D10 Spaľovanie na pevnine 47109,09
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 477,27
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 520,25
D15 Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 18264,94
DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 44799,04
Spolu D 4327643,00
PO Príprava na opätovné použitie 51447,93
R01 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 740519,95
R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel 1807,01
R03 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov) 1084577,36
R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 1056490,19
R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 723219,02
R06 Regenerácia kyselín a zásad 1407,15
R07 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstranovaní znečistenia 194,23
R08 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 2773,72
R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 11045,75
R10 Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 663248,15
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 36247,24
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 265418,19
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 284955,06
Spolu R 4871903,02
Z Zhromažďovanie odpadov 512713,99
Celková produkcia odpadov 12252016,81

Späť na výber