ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie » Nakladanie s odpadom v Slovenskej republike

Nakladanie s odpadom v Slovenskej republike v roku 2016

Späť na výber

Kód nakladania Spôsob nakladania Množstvo odpadu v tonách
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 3789334,47
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) 48638,16
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 180738,89
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd) 113261,69
D10 Spaľovanie na pevnine 36341,80
D11 Spaľovanie na mori 0,36
D12 Trvalé uloženie (napr. Umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) 142,39
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 473,35
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 112,75
D15 Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 35971,54
DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 20629,42
Spolu D 4225644,81
PO Príprava na opätovné použitie 3000,50
R01 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 557794,87
R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel 1384,09
R03 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov) 925738,64
R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 926033,00
R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 438161,18
R06 Regenerácia kyselín a zásad 38,74
R07 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstranovaní znečistenia 180,54
R08 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 3154,99
R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 14489,57
R10 Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 824223,73
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 14383,27
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 560020,45
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 363037,49
Spolu R 4628640,55
Z Zhromažďovanie odpadov 414054,59
Celková produkcia odpadov 10671254,13

Späť na výber