ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie » Nakladanie s odpadom v Košickom kraji

Nakladanie s odpadom v Košickom kraji v roku 2017

Späť na výber

Kód nakladania Spôsob nakladania Množstvo odpadu v tonách
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 1009715,71
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) 163,61
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 17908,23
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd) 3668,16
D10 Spaľovanie na pevnine 2217,71
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 1,00
D15 Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 291,46
DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 1723,48
Spolu D 1035689,35
PO Príprava na opätovné použitie 10,20
R01 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 91150,79
R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel 18,94
R03 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov) 100933,17
R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 631081,85
R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 132830,33
R08 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 4,44
R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 488,42
R10 Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 55076,89
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 3638,65
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 8778,60
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 9428,17
Spolu R 1033430,24
Z Zhromažďovanie odpadov 86531,72
Celková produkcia odpadov 2430256,33

Späť na výber