ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie » Nakladanie s odpadom v Banskobystrickom kraji

Nakladanie s odpadom v Banskobystrickom kraji v roku 2020

Späť na výber

Kód nakladania Spôsob nakladania Množstvo odpadu v tonách
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 313838,55
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) 609,67
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 1102,83
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd) 16059,33
D10 Spaľovanie na pevnine 1429,35
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 14,31
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 1,71
D15 Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 1720,63
DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 2688,32
Spolu D 337464,69
PO Príprava na opätovné použitie 3,07
R01 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 90264,40
R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel 19,57
R03 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov) 155234,31
R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 184371,50
R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 287763,17
R07 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstranovaní znečistenia 1,92
R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 2332,15
R10 Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 184748,62
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 38,62
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 33125,77
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 60749,49
Spolu R 998649,54
Z Zhromažďovanie odpadov 57825,45
Celková produkcia odpadov 1543286,07

Späť na výber