ČMS Odpady

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » ČMS Odpady » Verejne prístupné informácie » Nakladanie s odpadom v Žilinskom kraji

Nakladanie s odpadom v Žilinskom kraji v roku 2016

Späť na výber

Kód nakladania Spôsob nakladania Množstvo odpadu v tonách
D01 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 352795,85
D02 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) 6495,33
D08 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 105338,19
D09 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd) 11909,99
D10 Spaľovanie na pevnine 1726,23
D11 Spaľovanie na mori 0,12
D12 Trvalé uloženie (napr. Umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) 0,23
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 55,98
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D12 0,10
D15 Skladovanie pred použitím niektorého spôsobu zneškodnenia označeného ako D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 7622,80
DO Odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti 3706,08
Spolu D 489650,90
PO Príprava na opätovné použitie 958,13
R01 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 199546,67
R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúštadiel 325,60
R03 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúštadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformacných procesov) 193200,66
R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 67952,01
R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 59853,84
R06 Regenerácia kyselín a zásad 0,16
R07 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstranovaní znečistenia 20,24
R08 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov 3,95
R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie 443,27
R10 Úprava pôdy za úcelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 50448,62
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10 715,90
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 35761,14
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) 67077,65
Spolu R 675349,71
Z Zhromažďovanie odpadov 45143,95
Celková produkcia odpadov 1692291,87

Späť na výber